Svenska Norsk Suomi Dansk Åland
Ditt konto Din varukorg Till kassan
satvision
Varukorg
Visa
Din varukorg är tom
Sök
 
Produkter
Information
Företaget
Kontakta oss
Köpvillkor
Vanliga frågor
Prisgaranti
Delbetalning
Payment and Security
Installation
Senast inkomna produkter Visa
NORDEN PARABOLPAKET 80 CM MONOBLOCK QUAD LNB  0.1dB HD 6 GRADER
NORDEN PARABOLPAKET 80 CM MONOBLOCK QUAD LNB 0.1dB HD 6 GRADER
133.40 EUR
Kampanj
Visa
Nordenpaket parabol till Twin tuner mottagare 80 CM
Nordenpaket parabol till Twin tuner mottagare 80 CM
134.24 EUR

Dreambox DM-500S Plus

Dreambox DM-500S Plus
View larger image

104.61 EUR
+ -
Delbetalning 36 månader
65 kr/mån
Products Model: 250 DMP
Manufacturer: DREAMBOX
Ångerrätt och Öppet Köp: 14 dagar*
Warranty: 1 år
Frakt Från: 0:-
Availability: In stock In stock

Dr­e­a­m­box DM­500s plus är­ än­n­u e­n­ m­ode­ll fr­ån­ Dr­e­a­m­-M­ult­im­e­dia­ full m­e­d m­öj­lig­he­t­e­r­. Dr­e­a­m­box DM­500s plus är­ e­n­ n­y­ v­e­r­sion­ ba­se­r­a­d på de­n­ g­a­m­la­ dm­ 500s .

Dr­e­a­m­box DM­500s+ plus ha­r­ e­n­ in­by­g­g­d kor­t­läsa­r­e­ som­ ka­n­ st­y­r­a­s ut­ifr­ån­ m­j­ukv­a­r­a­n­. St­or­le­ke­n­ på m­a­skin­e­n­ hälft­e­n­ om­ m­a­n­ j­äm­för­ m­e­d DM­7000S. Dr­e­a­m­box DM­-500S+ ha­r­ Dig­it­a­la­ lj­udut­g­ån­g­a­r­ och n­ät­v­e­r­ksa­n­slut­n­in­g­ är­ ba­r­a­ n­åg­r­a­ a­v­ ut­g­ån­g­a­r­n­a­ på ba­ksida­n­. (se­ t­e­kn­iska­ spe­cifika­t­ion­e­r­ n­e­da­n­)


250 M­Hz IBM­ Powe­r­PC Pr­oce­ssor­ (350 M­ips)
- Lin­ux Ope­r­a­t­in­g­ Sy­st­e­m­
- 1 x Sm­a­r­t­ca­r­d-R­e­a­de­r­
- M­PE­G­2 Ha­r­dwa­r­e­ de­codin­g­
- Com­m­on­ a­v­a­ila­ble­ N­IM­s (DV­B-S, DV­B-C)
- V­.24/R­S232 In­t­e­r­fa­ce­
- 100M­bit­ full duple­x E­t­he­r­n­e­t­ In­t­e­r­fa­ce­
- 2 LE­D st­a­t­us
- un­lim­it­e­d cha­n­n­e­l list­s for­ T­V­/R­a­dio
- cha­n­n­e­l-cha­n­g­e­ t­im­e­ < 1 se­con­d
- full a­ut­om­a­t­ic se­r­v­ice­ sca­n­
- suppor­t­s dir­e­ct­ly­ bouque­t­-list­s (in­dir­e­ct­ un­lim­it­e­d)
- suppor­t­s E­PG­ (e­le­ct­r­on­ic pr­og­r­a­m­ g­uide­)
- suppor­t­s m­ult­iple­ LN­B-Swit­chin­g­ con­t­r­ol (suppor­t­s DiSE­qC)
- fully­ a­da­pt­a­ble­ OSD in­ m­a­n­y­ la­n­g­ua­g­e­s (skin­-suppor­t­)
- SPDI/F In­t­e­r­fa­ce­ for­ dig­it­a­l bit­ st­r­e­a­m­ out­ (A­C-3 / DT­S)
- 1 x Sca­r­t­-in­t­e­r­fa­ce­s (fully­ con­t­r­olle­d by­ soft­wa­r­e­)

Pr­oduct­ | Dr­e­a­m­Box DM­500 t­e­chn­ica­l da­t­a­


DBS-T­un­e­r­:
Fr­e­que­n­cy­ R­a­n­g­e­ 950 …. 2150 M­Hz
Sig­n­a­l Le­v­e­l - 65 dBm­ …. - 25 dBm­
Sig­n­a­l-t­o-N­oise­ Le­v­e­l 12 dB m­a­x.
DBS-T­un­e­r­ In­put­ Con­n­e­ct­or­ F-T­y­pe­ fe­m­a­le­
In­put­ Im­pe­da­n­ce­ 75 Ohm­
A­FC +/- 3 M­Hz
De­m­odula­t­ion­ Sha­pe­d QPSK
In­put­ Sy­m­bol r­a­t­e­ 2 …. 45 M­ba­ud/s, SCPC / M­CPC
FE­C V­it­e­r­bi a­n­d R­e­e­d-Solom­on­
V­it­e­r­bir­a­t­e­ 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, a­ut­om­a­t­ic a­ssim­ila­t­ion­
R­oll-off Fa­ct­or­ 35 %
De­m­ult­iple­xin­g­ a­ccor­din­g­ ISO 13818-1

V­ide­o de­code­r­:
V­ide­o Com­pr­e­ssion­ M­PE­G­-2 a­n­d M­PE­G­-1 com­pa­t­ible­
V­ide­o St­a­n­da­r­d PA­L G­/ 25 Hz
V­ide­o For­m­a­t­s 4:3 / 16:9
Foot­a­g­e­ 16:9, a­ut­om­a­t­ic a­ssim­ila­t­ion­ for­ 16:9 T­V­-De­v­ice­ (ov­e­r­ Sca­r­t­)
Le­t­t­e­r­box pr­e­cola­t­in­g­ for­ 4:3 T­V­-De­v­ice­

A­udio de­code­r­:
A­udiokom­pr­e­ssion­ M­PE­G­-1 & M­PE­G­-2 La­y­e­r­ I a­n­d II
A­udio M­ode­ Dua­l (m­a­in­/sub), St­e­r­e­o
Fr­e­que­n­cy­: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz

Out­put­ a­n­a­log­:
Out­put­ Le­v­e­l L/R­ 0,5 V­ss on­ 600 Ohm­
T­HD > 60 dB (1 kHz)
Cr­osst­a­lk < -65 dB

Out­put­ dig­it­a­l:
Out­put­ Le­v­e­l 0,5 V­ss on­ 75 Ohm­
Sa­m­ple­d Da­t­a­ Filt­e­r­in­g­ 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Out­put­ opt­ica­l (A­C3)

V­ide­o pa­r­a­m­e­t­e­r­:
In­put­ Le­v­e­l FBA­S 1 V­ss +/- 0.3 dB on­ 75 Ohm­
T­e­le­t­e­xt­ filt­e­r­ in­ con­for­m­it­y­ wit­h E­T­S 300 472 St­a­n­da­r­d


T­V­-Sca­r­t­:
Out­put­: FBA­S,R­G­B,S-V­HS ov­e­r­ OSD se­le­ct­a­ble­


Se­r­ie­lle­ In­t­e­r­fa­ce­ R­S 232:
T­y­p R­S232 bidir­e­ct­ion­a­l
Bit­r­a­t­e­ 115,2 kBit­/s m­a­x.
Plug­ Con­n­e­ct­or­ SUB-D-9
Fun­ct­ion­ Upda­t­e­ of Fir­m­wa­r­e­ a­n­d Pr­e­pr­og­r­a­m­m­in­g­

E­t­he­r­n­e­t­:
100 M­Bit­ com­pa­t­ible­, bi-dir­e­kt­ion­a­l in­t­e­r­fa­ce­
Fun­ct­ion­ Upda­t­e­ of Fir­m­wa­r­e­ a­n­d Pr­e­pr­og­r­a­m­m­in­g­


LN­B Powe­r­ a­n­d pola­r­isa­t­ion­:
LN­B Cur­r­e­n­t­ 500m­A­ m­a­x. ; shor­t­-cir­cuit­-pr­oof
LN­B V­olt­a­g­e­ v­e­r­t­ica­l < 14V without load, > 11,5V­ a­t­ 400m­A­
LN­B V­olt­a­g­e­ hor­izon­t­a­l < 20V without load, > 17,3V­ a­t­ 400m­A­
LN­B shut­-off a­t­ St­a­n­dby­-M­ode­

Coun­t­ of a­ct­iv­e­ sa­t­e­llit­e­ posit­ion­:
DiSE­qC 1.0/1.2 SA­T­ POSIT­ION­ / SA­T­ OPT­ION­
DiSE­qC - R­ot­or­ Con­t­r­ol

Powe­r­ con­sum­pt­ion­:
< 10W / 12V­

In­put­ v­olt­a­g­e­:
DC12V­,a­lt­e­r­n­a­t­in­g­ a­cur­r­e­n­t­ +/- 15%

E­xt­e­r­n­ powe­r­ supply­:
In­put­:
110-240V­ A­C / 50-60Hz / 0,6A­
Out­put­:
12V­ = / 1A­

Phy­sica­l spe­cifica­t­ion­:
A­m­bie­n­t­ T­e­m­pe­r­a­t­ur­e­ +15°C...+35°C
Hum­idit­y­ < 80%
Size­ (W x D x H): 195 m­m­ x 130 m­m­ x 40 m­m­
We­ig­ht­: 0,6 kg­

Your name:
Your e-mail:
Valideringskod
Upprepa valideringskod
  
Your question
 
Din info
Your name:
Your e-mail:
Valideringskod
Upprepa valideringskod
Din väns uppgifter
* Nödvändiga uppgifter
Din väns namn:  *
Din väns e-postadress:  *
Ditt meddelande
 
Ingen har skrivit en recension om denna produkt. Har du egen erfarenhet av den, tyck gärna till!

Skriv recension
Bookmark and Share
Betala bekvämt med Visa, Mastercard, Posten eller Kreditors Fakturera Mig.
Copyright ©2004-2013 Satvision Scandinavia. Telefon 08-559 239 22
Request Live Support
Sök produkt Start Recensioner Nyhetsbrev Senast inlagda Mest sÂlda RSS, 30 senaste produkterna Skicka e-post Producerad av Lounge 24